ค้นหานักวางแผนการเงิน

ค้นหานักวางแผนการเงินผู้เชี่ยวชาญซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษามากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยให้คุณมีนักวางแผนการเงินที่เหมาะสม

จรูญลักษณ์ วาสะศิริ

ติดต่อนักวางแผนการเงิน

ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ

ข้อมูลนักการเงิน

 • ชื่อ - นามสกุล : จรูญลักษณ์ วาสะศิริ
 • อายุ : -
 • เพศ : -
 • จังหวัด : -

ประวัติการศึกษา

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สถาบันการศึกษา : -
 • คณะ : พานิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ
 • สาขา / วิชาเอก : การจัดการ

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

 • ลักษณะอาชีพ : กฎหมาย
 • ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้อำนวยการภาค เจ้าของสำนักงาน
 • บริษัท/องค์กร : บริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันภัย