ค้นหานักวางแผนการเงิน

ค้นหานักวางแผนการเงินผู้เชี่ยวชาญซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษามากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยให้คุณมีนักวางแผนการเงินที่เหมาะสม

ผู้แนะนำการลงทุน IC
INVESTMENT CONSULTANT

ผู้ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่

แนะนำ ชักชวน ให้ผู้ลงทุน

ซื้อ - ขาย

หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้

 • - ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน
 • - สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • - ตราสารหนี้และกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

การให้ความเห็นชอบมีอายุ 2 ปี ปฏิทิน
โดยเริ่มนับปีที่ 1 ในปีถัดจากปีที่ได้รับความเห็นชอบ

เช่นได้รับความเห้นชอบเป็น IC เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2563 ความเห็นชอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้วางแผนการลงทุน IP
INVESTMENT PLANNER

ผู้ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่

แนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน

และใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาทำการ

วางแผนการลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์ของการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้

 • - ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน
 • - สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • - ตราสารหนี้และกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
 • - วางแผนการลงทุน (Asset Allocation)

การให้ความเห็นชอบมีอายุ 2 ปี ปฏิทิน
โดยเริ่มนับปีที่ 1 ในปีถัดจากปีที่ได้รับความเห็นชอบ

เช่นได้รับความเห้นชอบเป็น IC เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2563 ความเห็นชอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT
ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER (THAILAND)

บุคคลที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

รับรองความสามารถในการให้บริการ

วางแผนหรือปรึกษาการเงิน

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ที่ปรึกษาการเงินด้านประกันชีวิต

ต้องผ่านการอบรมและสอบผ่าน
 • ด้านพื้นฐานการวางแผนการเงิน

 • ด้านการวางแผนการลงทุน

ที่ปรึกษาการเงินด้านการวางแผนการลงทุน

ต้องผ่านการอบรมและสอบผ่าน
 • ด้านพื้นฐานการวางแผนการเงิน

 • ด้านการวางแผนประกันภัย

 • ด้านการวางแผนเพื่อวัยเกษียณนักวางแผนการเงิน CFP
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

และมีคุณสมบัติในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินที่สามารถให้บริการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล
ได้อย่างรอบด้าน

ครอบคลุม

 • ด้านพื้นฐานการวางแผนการเงิน
 • ด้านการวางแผนภาษีและมรดก
 • ด้านการวางแผนการลงทุน
 • ด้านการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • ด้านการวางแผนการประกันภัย

ตามมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB)
ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับอนุญาตให้นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของประเทศไทย

เลือกใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ

 • นางสาวกมลทิพย์ อาคาร

  นางสาวกมลทิพย์ อาคาร

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางสาวกุสุมา รัตนวงศ์

  นางสาวกุสุมา รัตนวงศ์

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางสาวจรูญลักษณ์ วาสะศิริ

  นางสาวจรูญลักษณ์ วาสะศิริ

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางสาวจุลลดา อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล

  นางสาวจุลลดา อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางสาวชริญญา ตะยาภิวัฒนา

  นางสาวชริญญา ตะยาภิวัฒนา

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายชเนศร์ ศรินนภากร

  นายชเนศร์ ศรินนภากร

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายชโนดม จีระสุข

  นายชโนดม จีระสุข

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางสาวณัฏฐนันท์ พูนจันทร์

  นางสาวณัฏฐนันท์ พูนจันทร์

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางสาวณัฐฐณิชชา กุลธราลภัสศิริ

  นางสาวณัฐฐณิชชา กุลธราลภัสศิริ

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายณัฐวัฒน์ วิวัตมงคลชัย

  นายณัฐวัฒน์ วิวัตมงคลชัย

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางสาวณิชากร เป่าเลี้ยง

  นางสาวณิชากร เป่าเลี้ยง

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางสาวดารกา รุ่งรัฐแพทย์

  นางสาวดารกา รุ่งรัฐแพทย์

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -