ค้นหานักวางแผนการเงิน

ค้นหานักวางแผนการเงินผู้เชี่ยวชาญซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษามากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยให้คุณมีนักวางแผนการเงินที่เหมาะสม

ผู้แนะนำการลงทุน IC
INVESTMENT CONSULTANT

ผู้ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่

แนะนำ ชักชวน ให้ผู้ลงทุน

ซื้อ - ขาย

หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้

 • - ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน
 • - สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • - ตราสารหนี้และกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

การให้ความเห็นชอบมีอายุ 2 ปี ปฏิทิน
โดยเริ่มนับปีที่ 1 ในปีถัดจากปีที่ได้รับความเห็นชอบ

เช่นได้รับความเห้นชอบเป็น IC เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2563 ความเห็นชอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้วางแผนการลงทุน IP
INVESTMENT PLANNER

ผู้ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่

แนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน

และใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาทำการ

วางแผนการลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์ของการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้

 • - ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน
 • - สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • - ตราสารหนี้และกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
 • - วางแผนการลงทุน (Asset Allocation)

การให้ความเห็นชอบมีอายุ 2 ปี ปฏิทิน
โดยเริ่มนับปีที่ 1 ในปีถัดจากปีที่ได้รับความเห็นชอบ

เช่นได้รับความเห้นชอบเป็น IC เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2563 ความเห็นชอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT
ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER (THAILAND)

บุคคลที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

รับรองความสามารถในการให้บริการ

วางแผนหรือปรึกษาการเงิน

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ที่ปรึกษาการเงินด้านประกันชีวิต

ต้องผ่านการอบรมและสอบผ่าน
 • ด้านพื้นฐานการวางแผนการเงิน

 • ด้านการวางแผนการลงทุน

ที่ปรึกษาการเงินด้านการวางแผนการลงทุน

ต้องผ่านการอบรมและสอบผ่าน
 • ด้านพื้นฐานการวางแผนการเงิน

 • ด้านการวางแผนประกันภัย

 • ด้านการวางแผนเพื่อวัยเกษียณนักวางแผนการเงิน CFP
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

และมีคุณสมบัติในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินที่สามารถให้บริการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล
ได้อย่างรอบด้าน

ครอบคลุม

 • ด้านพื้นฐานการวางแผนการเงิน
 • ด้านการวางแผนภาษีและมรดก
 • ด้านการวางแผนการลงทุน
 • ด้านการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • ด้านการวางแผนการประกันภัย

ตามมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB)
ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับอนุญาตให้นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของประเทศไทย

เลือกใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ

 • นายบัญชา ชมพู่

  นายบัญชา ชมพู่

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายบัญชา ชมพู่

  นายบัญชา ชมพู่

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางบัญชา ชมพู่

  นางบัญชา ชมพู่

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายปัณณวิชญ์ โรหิตาคนี

  นายปัณณวิชญ์ โรหิตาคนี

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายปีย์วรงค์ เชี่ยววณิชชา

  นายปีย์วรงค์ เชี่ยววณิชชา

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายปุรณิศร์ สินพารานนท์

  นายปุรณิศร์ สินพารานนท์

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายพรชัย พิพัฒนกุลวานิช

  นายพรชัย พิพัฒนกุลวานิช

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นางสาวพรทิพย์ โพธิ์เงิน

  นางสาวพรทิพย์ โพธิ์เงิน

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธิ์

  นายพฤฒิพงศ์ หนูฤทธิ์

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายพูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล

  นายพูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายภาคภูมิ สุทธิพันธ์

  นายภาคภูมิ สุทธิพันธ์

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -

 • นายระวี ดูเบ

  นายระวี ดูเบ

  ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ : -