allaboutFin
อัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์
อัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกันภัย วิธีมูลค่าทางเศรษฐกิจของบุคคล วิธีมูลค่าความจำเป็น

คำนวณอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์ (IRR)

ระยะเวลาคุ้มครอง

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิต

จำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกันภัย)