allaboutFin

วางแผนลงทุน

ระบุจำนวน Asset  • อัตราผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์

  • ความแปรปรวนกลุ่มหลักทรัพย์

  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มหลักทรัพย์

  • ผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง